Ken Shiokawa - Schedule

June 2021


Saturday, June 12th, 6:30 pm & 8:00 pm
Ken Shiokawa Duo (piano / bass duo)
The Drifter
676-8 N. Orleans, Chicago

 

Visit the Drifter website here