Ken Shiokawa - Schedule

March 2019


Friday, March 15th, 7:00 pm - 9:30 pm
Ken Shiokawa Duo (piano / upright bass)
The Drifter
676-8 N. Orleans, Chicago

Friday, March 29th, 7:00 pm - 9:30 pm
Ken Shiokawa Duo (piano / upright bass)
The Drifter
676-8 N. Orleans, Chicago

 

 

Visit the Drifter website here